Atenció a la tercera edat

Atenció domiciliària

Els Serveis d’atenció domiciliària (SAD) engloban a tot el conjunt de recursos dirigits a prestar recolzament, atenció i cures en el seu domicili a les personas quan, per qualsevol circumstància, deixen de ser autònoms per portar a terme activitats bàsiques de la vida diària. L’assistència a casa permet la prolongació de la permanència de la persona en el seu entorn.
Els serveis bàsics, sota el concepte, són aquells vinculats a l’atenció personal i continuada de la persona gran. Es distingeixen tres àmbits d'actuació:
a) Serveis D’atenció personal
Higiene i cures de la persona, ajuda física—motriu, mobilitzacions, preparació dels menjars, control de la medicació, acompanyament...
b) Serveis d’atenció a l’habitatge
Manteniment de l’entorn de la persona, compres, cura de la roba, detecció de situacions de risc a l’habitatge, etc...
c) Serveis d’integració en l’entorn
Desplaçament fora del domicili, activitats pel manteniment de les facultats cognitives, facilitar la relació amb la família i els amics...

A més a més, tots els nostres serveis inclouen:
• Contractació i alta a la Seguretat Social.
• Gestió de nòmines.
• Servei de substitució il·limitat, perquè mai es quedin sense cuidadora.
• Servei de medicació i seguiment personalitzat al seu cas per l’equip de psicòlegs d’A.S.I.F.
El servei a A.S.I.F. inclou:
• La gestió d’alta a la SS de la cuidadora, la confecció de nòmines mensuals i assessorament laboral.
• Servei de substitució de la cuidadora (Substitucions il·limitades amb un període de carència de 3 mesos).
• Mediació personalitzada a càrrec de psicòlegs especialitzats.
• La relació laboral l’estableix la família i la cuidadora, sent A.S.I.F. una empresa mediadora que acompanya a ambdues en tot moment.

Estimulació Cognitiva

L’ estimulació cognitiva fa referència a totes aquelles activitats dirigides a millorar el rendiment cognitiu general o algun dels seus processos i components específics (atenció, memòria, llenguatge, funcions executives, càlcul, etc).
En alguns contextos s'usa el terme rehabilitació, que va més enllà i implica el restabliment de la situació dels pacients al grau de funcionament més alt possible a nivell físic, psicològic i d'adaptació social. Això inclou, posar tots els mitjans possibles per a reduir l'impacte de les condicions que són discapacitants i permetre als pacients arribar a un nivell òptim.
En els estadis lleus de demència, el deteriorament cognitiu és sovint el més incapacitant i angoniós per a la família i el malalt. Per la persona amb demència, la memòria i les dificultats cognitives produeixen un nivell de desorientació que té un gran impacte en la confiança en si mateix i sovint condueix a estats d’ansietat, depressió i dificultats en la realització de les activitats pròpies. És aquest el moment de recórrer a l’estimulació cognitiva.
L’objectiu bàsic de l’estimulació cognitiva és el d’afavorir la neuroplasticitat mitjançant la presentació d’estímuls ben estudiats que afavoreixen les capacitades intel·lectuals, emocionals, relacionals i físiques, de manera integral. D’aquesta manera, treballem amb l’estimulació per aturar o alentir el deteriorament i/o compensar-lo; de manera individualitzada, adaptada a les capacitats funcionals i necessitats de cada usuari.

Guàrdies Hospitalàries

Les guàrdies hospitalàries són acompanyaments de la persona en la seva estada a l’hospital, amb horaris i centres hospitalaris convinguts.
Tenim a la seva disposició un servei per cobrir les hores en les que els familiars no poden atendre al malalt o per tot el temps que duri l’hospitalització (donar de menjar, fer companyia , vetllar el malalt, etc.).

Espai Lúdic

L’espai lúdic és un espai on la gent gran són partícips actius a través de tallers i activitats personalitzades. Amb la finalitat de tenir cura de la salut i de les patologies pròpies de l’envelliment.
En aquest espai es tracten diferents àrees com el manteniment de les capacitats cognitives, físiques i emocionals. Inclou serveis de fisioteràpia, psicologia, logopèdia i excursions a llocs d’interès.

Pisos tutelats

En aquests moments estem ampliant els nostres serveis amb pisos tutelats

Garanties

- Les tarifes de contractació són preus finals.
- Servei d'emergències 24 hores els 365 dies de l'any.
- Substitucions i canvis de cuidador/a sense cap cost.