Psicologia

Oferim una atenció psicològica a adults, parelles i famílies des d’un enfocament sincer, moral i ètic.
Utilitzant una perspectiva global i integradora, ajudem a la persona a desenvolupar recursos propis que li facilitin el retorn al benestar i possibilitin la seva harmonització personal interna i de relacions que necessita per fer front, de manera exitosa, dins el seu entorn de vida.
Aquest és un servei que oferim des del nostre centre o a domicili per aquells casos que la persona no pot desplaçar-se a la consulta.


Individual

L'objectiu final de la teràpia individual és promoure el creixement de la persona, ajudant-la a descobrir les seves possibilitats i a recuperar la confiança en si mateix, el benestar i el sentit de la vida.
El nostre treball psicoterapèutic es recolza en la perspectiva de la Psicologia Integradora que sintetitza les teràpies sistèmiques, cognitiu-conductual, humanista i psicoanalítica, amb la finalitat d’ajudar al client a conèixer-se millor, entendre les seves conductes i emocions i com els seus pensaments poden estar donant forma al seu malestar i d’aquesta manera, es vol aconseguir el desenvolupament de recursos que permetin a la persona interaccionar de manera exitosa amb el seu entorn i augmentant el seu benestar de vida.
Amb les teràpies individuals treballem els problemes d’ansietat, la depressió, la inseguretat personal, la baixa autoestima, la presa de decisions, l’autocontrol de les emocions i qualsevol malestar que estigui minvant les possibilitats d’algú.


Familiar

La familia és un organisme complexe i extremadament sensible que està immers en un constant desenvolupament vital, sovint no exempta de conflictes tals com ara baralles entre germans; entre pares i fills; entre el matrimoni; amb un membre determinat; amb els rols parentals; o problemes d’adaptació a les diferents etapes del cicle vital que va travessant la família.
Arribat el punt, cal demanar ajuda psicològica professional per tal d’afrontar de manera conjunta el tractament i la intervenció sense emetre judicis ni buscar culpables.
Tant si parlem de moments puntuals de crisis, com si parlem de problemes de fons i de llarga durada, l’objectiu de la intervenció psicològica de l’expert és millorar la capacitat dels membres de la família de recolzar-se mútuament, així com, restablir i reforçar els rols adequats.


Parella

L’aparició de problemes en la comunicació i la relació de la parella produeix una insatisfacció continuada que pot acabar amb la relació. És aquest el moment de demanar l’ajuda professional psicològica.
No hem d’oblidar, però, que la teràpia de parella també serveix per millorar el que ja és una bona relació quan arriba el moment d’aprendre a comunicar-se millor, reforçar els llaços d’harmonia i sincronia, conèixer-se o entendre’s millor l’un a l’altre o reforçar els vincles emocionals.


Mediació Familiar

Oferim ajuda a les parelles i famílies en situació de conflicte, separació o divorci, amb la finalitat de buscar acords que faciliten el retorn a l’equilibri personal i la reorganització exitosa de les seves vides i, si s’escau, la de la vida dels fills i/o parents.


Servei de Coaching

El servei de Coaching és un espai d’entrenament que té com a objectiu ajudar a afrontar i resoldre problemes majors, guiant el desenvolupament d’habilitats i destreses que augmentin el rendiment de l’individu en la seva vida personal o professional.
Anomenen Coaching a les sessions d’entrenament que es duen a terme, en forma de conversa, entre el Coach (entrenador) i el Coachee (persona que està sent entrenada) i es centren en ajudar al Coachee a descobrir les respostes per si mateix.

Coaching Personal

Procés d’entrenament personalitzat i confidencial que ajuda a la persona a aconseguir el millor de si mateixa en l’assoliment d’objectius tals com ara acabar la carrera; aprimar-se; fer exercici; controlar hàbits; ...

Coaching Professional

Procés d’entrenament personalitzat i confidencial que ajuda al professional a millorar la seva eficàcia i rendiment aconseguint el desenvolupament del seu màxim potencial en la consecució d’objectius tals com ara reduir l’estrès en el lloc de treball; millorar la gestió del temps; millorar les relacions laborals; prendre decisions; ...

Psicologia clínica per nens

Si esteu cercant un professional de la psicologia per nens o preciseu d’informació referent a problemes de l'aprenentatge, conducta, etc, en nens, us podem ajudar.
Seguidament podeu consultar informació i tots els serveis que oferim referent a aquest camp:
- Timidesa / Aïllament social.
- Trastorn negatiu - desafiant.
- Trastorn obsessiu - compulsiu.
- Trastorns alimentaris (anorèxia - bulímia).
- Fòbies
- Trastorns disocials.
- Trastorn d'ansietat per separació.
- TDA-H: Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat.
- Baixa autoestima.

Psicologia clínica per adolescents

En aquesta etapa que s’inicia cada cop més precoçment, s’ha de fer especial atenció donades les habituals dificultats d’expressió que manifesten els adolescents.
El seu llenguatge habitualment és difícil d’entendre. Què volen? Què senten? Com ajudar-los? Molts canvis per pair pares i fills.
Les problemàtiques més habituals en el món adolescent i que cal treball tant amb pares com en fills:
- Consum de substàncies legals (tabac, alcohol)
- Consum de substàncies il·legals (marihuana, haixix, cocaïna, drogues de disseny)
- Excés de temps en consoles, internet, xarxes socials.
- Oposicionisme a la família (horaris, normes,...)
- Dificultats acadèmiques.
- Trastorns per ansietat (davant exàmens, fòbies,...)
- Trastorns de l’estat d’ànim (depressions,...)
- Por al futur.
- Dificultats relacionals amb els iguals o amb l’altre sexe.
- Problemes d’identitat sexual.
- Dificultats relacionals amb la família i escola.
- Problemes d’autoestima.
- Impulsivitat, recerca d’emocions i sensacions.
- Trastorns per dèficit atencional (TDA).
- Trastorns per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDA-H).
- Trastorns oposicionista-desafiant.
- Dificultats per escollir el seu futur professional.
- Trastorns de la conducta alimentària (anorèxia, vòmits, bulímia, etc.) associats a trastorns de la imatge.
- Relacions sexuals de risc.
- Bulling a l’escola.
- Traumes infantils.

Psicologia clínica per adults

Si esteu cercant un professional de la psicologia per adults o preciseu d’informació us podem ajudar.
Seguidament podeu consultar informació i tots els serveis que oferim referent a aquest camp:
- Depressió.
- Trastorns d'ansietat.
- Impulsivitat.
- Timidesa.

Neuropsicologia

L' exploració neuropsicològica permet establir un diagnòstic a partir de la valoració cognitiva, emocional i conductual del pacient, determinant així si hi ha dèficit o no en les funcions superiors (memòria, llenguatge, atenció, funcions executives, pràxies, gnosies, etc.).
Aquest conjunt de dèficits configuren un deteriorament cognitiu que pot ser lleu, moderat o greu i ser causat per diverses patologies, siguin demències (tipus Alzheimer, bascular, per cossos de Lewy, etc.), altres malalties degeneratives (Malaltia de Parkinson, malaltia de Huntington, etc.), accidents vasculars cerebrals, traumatismes cranioencefàlics, tumors cerebrals o epilèpsia entre d'altres.
L'alteració en les funcions cognitives sol interferir i generar dificultats en la funcionalitat i autonomia del pacient. Així doncs, una adequada valoració i diagnòstic permetrà delimitar les capacitats preservades i alterades, per tal d'establir una intervenció que ajudi a millorar o mantenir la qualitat de vida del pacient i el seu entorn.

Tallers de memòria

Basant-se en l'estimulació cognitiva, els tallers de memòria tenen com a objectiu el manteniment de les capacitats i la funcionalitat dels pacients per tal d'assolir la major autonomia i qualitat de vida possibles.
Mitjançant l'estimulació cognitiva es treballen les diverses àrees de les funcions cognitives amb activitats dirigides a estimular i potenciar la memòria, el llenguatge, l'atenció, l'orientació, les funcions executives, el raonament, el càlcul, les praxies, etc.
A més de treballar les capacitats cognitives i establir rutines en la vida diària dels pacients, l'estimulació cognitiva grupal també ajuda a millorar l'estat d'ànim, l'autoestima i la conducta dels pacients a través de la socialització i relació amb altres persones.
Els tallers de memòria es dirigeixen a persones amb deteriorament cognitiu i/o demències en estadi lleu o moderat, en grups d'unes 4/5 persones per poder oferir una atenció personalitzada i ajustada a les necessitats de cada cas amb exercicis i activitats específiques i adequades per cada pacient. Realitzades per professionals, les sessions solen ser d'una hora o hora i mitja, habitualment un cop per setmana.

Psicologia escolar

Si esteu cercant un professional de la psicologia escolar o preciseu d’informació us podem ajudar.
Seguidament podeu consultar informació i tots els serveis que oferim referent a aquest camp:
- Reeducacions psicopedagògiques.
- Tècniques d'estudi.

Psicopedagogia

L’escola com a eix essencial en el desenvolupament del nen es troba amb un allau de problemàtiques a les que no pot donar solució si no s’identifiquen precoçment.
L’orientació a pares, mestres i professors a partir de diagnòstics acurats és cada cop més necessari per incorporar estratègies a l’aula, a casa i en els espais d’estudi.
L’estudi de les capacitats intel·lectuals, de la personalitat del nen/a, de les seves habilitats i de les seves dificultats, és una de les nostres prioritats.
Les problemàtiques a les que fem front més habitualment són les següents:
- Desmotivació escolar.
- Dificultats per l’estudi (manca de tècniques).
- Dificultats per la comprensió del que s’estudia.
- Manca d’atenció a l’aula.
- Trastorn de la conducta a l’aula.
- Altes capacitats intel·lectuals.
- Bulling.
- Desorientació escolar (Batxillerat? Cicles formatius?).

Assessorament personal

Al llarg de la vida, les persones passem per diferents moments difícils que podem viure'ls amb cert malestar sense entrar en cap malaltia psicològica o psiquiàtrica, però que requereixi la consulta a un professional de la psicologia.
Els professionals de la associació estem formats en diferents àrees de coneixement que ens permet abordar les problemàtiques dels nostres pacients des de diferents enfocs, ja sigui dins l'àrea més cognitiva, fins la més dinàmica, passant per la teràpia breu, la familiar sistèmica o el coaching.
Exemples d'aquest tipus d'assessorament:
Els problemes d'autoestima.
El tractament del dol.
Les crisis de parella.
Els conflictes amb els fills o amb els pares.
Els problemes de comunicació i relació.
El control emocional.
Les dificultats en habilitats socials.
El control de la impulsivitat.
Les crisis adolescents.
L'afrontament de l'assetjament.

Tractament i prevenció de les addiccions

Des de la nostra associació oferim tractament professional a diversos tipus d’addiccions, tant a les anomenades químiques (tabac, alcohol, marihuana, cocaïna, etc.) com a les no químiques o socials (joc, xarxes socials, compres, sexe, etc.).
Els tractaments, de base psicològica, poden estar complementats amb diversos terapeutes , ja sigui per evitar el malestar de l’abstinència o bé si es detecten patologies associades (depressió, ansietat, etc.).
La major part de les conductes addictives tenen com a base uns hàbits molt instaurats que han d’anar canviant, amb ajuda terapèutica. S’han d’instaurar uns nous hàbits de conducta. De la mateixa manera les pors als canvis s’han de treballar, així com les bases patològiques que poden haver conduit a l’addicció (poca autoestima, manca d’habilitats socials, inseguretats, etc.) i que poden conduir també a possibles recaigudes.
Cara a la prevenció de les conductes addictives oferim la possibilitat del treball a l’aula amb els alumnes del cicle superior de primària i amb els alumnes de l’ESO.
Segons l’edat i context oferim una sèrie de sessions sobre diverses temàtiques:
- Habilitats socials: com fer front a la pressió del grup.
- L’adolescència, els canvis i les responsabilitats.
- El que hem de saber del tabac per no caure-hi.
- La sexualitat i l’afectivitat: preguntes i respostes (1er d’ESO)
- La sexualitat, experiències, riscos (3er d’ESO)
- Addiccions a pantalles (Internet, mòbils, consoles,…)
- Marihuana, haixix: el que no es diu dels porros.
- L’alcohol i el cap de setmana.
- Drogues estimulants (cocaïna, drogues de síntesi), no tot és festa.
Així mateix oferim opció de formació en addiccions a professorat i pares per poder prevenir consums de substàncies i usos patològics de pantalles alhora que la possibilitat de detectar l’ús dels menors.

Psicologia infantil a domicili

El servei psicològic infantil domiciliari (SPID) a càrrec de les nostres psicòlogues, és un model innovador d'intervenció psicològica que incideix en el comportament a partir de les emocions. Actua allí on es produeix el problema, aportant als pares eines per solucionar-ho.

CARACTERÍSTIQUES DIFERENCIALS:

Personalització
Cada nen, cada pare, cada situació, és única. Per això, la intervenció es realitza in situ dissenyant materials i estratègies adequades a les pròpies circumstàncies i necessitats.
FlexibilitatUna intervenció in situ requereix adaptació als horaris i rutines de la família: qualsevol lloc, qualsevol moment del dia, qualsevol dia de la setmana.