Atenció a les necessitats especials

Psicologia clínica i Educativa Infanto-Juvenil

Psicologia clínica infanto-juvenil
Tractament de les alteracions psicològiques emocionals, cognitives, de la relació del comportament, per tal d'atendre-les, alleujar-les o guarir-les:
 • - Ansietat relacionada amb un estat d'alerta que pot estar associat a pors, fòbies, angoixa...
 • - Depressió, estat d'ànim alterat o trist, deprimit o irritable relacionat o no amb un esdeveniment estressant.
 • - Problemes de comportament; dificultats en el control dels impulsos, agressivitat, manca d'empatia, problemes de relació pares-fills...
 • - Problemes de relació social per manca d'habilitats socials, inseguretat, timidesa excessiva o agressivitat.
 • - Trastorn de l'espectre autista relacionat amb la dificultat de comunicació i relació a nivell estructural.
 • - Dificultat en el control d'esfínters, enúresi i/o encopresi.
 • - Alteracions en l'alimentació; adquisició dels hàbits alimentaris adequats a l'edat.
 • - Treball relacionat amb el vincle. Les dificultats de relació entre pares i fills poden millorar a partir del treball sobre el vincle entre ells.
 • - Treball centrat en la família.
Psicologia educativa
Atenció especialitzada dels trastorns del desenvolupament, basada en l'estimulació i reeducació. Tractament de les alteracions relacionades en el procés de l'aprenentatge global i específicament de la lectura, escriptura, càlcul i raonament:
 • - Dificultats en els aprenentatges.
 • - Reforç escolar i tècniques d'estudi.
 • - Lectoescriptura i comprensió.
 • - Dislèxia.
 • - Trastorns i alteracions en el llenguatge i la parla.
 • - Alteracions en el comportament i l'atenció.
 • - Hiperactivitat
 • - Alteracions emocionals com l'ansietat o la depressió.
 • - Oferim un servei específic d'orientació als pares.
 • - Trastorns de l'espectre autista.
 • - Altres capacitats.
Logopèdia
Tractament dels trastorns de la comunicació relacionats amb alteracions de la veu, parla, llenguatge i patologies oro-facials:
 • - Alteracions de la veu (disfonies, trastorns de ressonància i de la qualitat de la veu).
 • - Alteracions de la parla (errors fonològics, dislàlies, quequeig).
 • - Llenguatge oral (estructura de frase i del discurs del nen).
 • - Trastorns en l'audició (hipoacúsies).
 • - Trastorns de les funcions oro-facials (disglòssies, hàbits de deglució, disfàgies).
Metodologia
El tractament d'alteracions en el desenvolupament o del risc a patir-ne, relacionat amb alteracions psicomotrius, cognitives, de llenguatge, emocionals, d'alimentació i son en infants, s'aborda amb un treball global individualitzat que potència totes les àrees de desenvolupament, centrant-nos en el paper de suport emocional i re-educatiu de la família.
 • - Avaluació psicopatològic inicial que permeti enquadrar les dificultats del nen/a i donar forma al treball terapèutic d'estimulació i reeducació.
 • - Exploració dels òrgans buco-fonatoris i valoració del nivell del desenvolupament lingüístic del nen (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi i component lèxic i semàntic) per poder determinar quines són les alteracions que presenta.
 • - Psicoteràpia individual-família i/o treball individualitzat centrat en l'estimulació i re-educació del nen i l'orientació o reorientació de les pautes familiars.
 • - Exercicis per treballar a casa amb la família, per implicar-la en la millora de l'evolució i així accelerar el procés.