Reforç Escolar i Academic

Reforç Escolar

Aquest servei s’orienta a nens i nenes que presenten dificultats en el seguiment del currículum escolar. Es busquen quines són les àrees més complexes per ells, i s’adapta el reforç a les seves necessitats. Es treballa de manera que es pugui obtenir el màxim benefici de cada sessió, per això es realitzen aquestes de manera dinàmica, individualitzada i personalitzada.

Reforç Acadèmic

Orientat a nois i noies que cursen secundària amb l’objectiu d’aconseguir una millora en el seguiment del currículum. Es treballa de manera individual per obtenir un millor resultat i, adaptat sempre a les necessitats de cadascun. Es tracten totes les assignatures.